26 Wrzesień 2020 01:39
Nawigacja
Różne
Twoje IP: 3.235.101.50
Poleć naszą stronę
Informacje o warunkach gwarancji dla urządzenia EDUBRAILLE i zestawów arkuszy

Uwaga!

Podstwą do reklamacji jest ważna Karta gwarancyjna.

Poniższy tekst jest jej fragmentem i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wskazanych w Karcie Gwarancyjnej, pod warunkiem, że ich eksploatacja i przechowywanie będą zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi przedstawionymi w Podręczniku Użytkownika.
 2. Zakres ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do oferowanych przez Sprzedawcę Produktów, które zakupiono i użytkowano na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dowodem na udzielenie niniejszej gwarancji jest wystawiona Karta Gwarancyjna, która musi być potwierdzona datą, pieczęcią i podpisem Sprzedawcy.
 4. Gwarancja udzielana jest na czas 12 (dwunastu) miesięcy od daty sprzedaży Produktów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do końcowej oceny wad ujawnionych w Produktach, oraz prawo do decydowania o sposobach ich usunięcia.
 6. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad tkwiących Produktach i ujawnionych w terminie określonym w gwarancji.
 7. Kupujący ma prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancji wykonano 3 (trzy) istotne naprawy, a w urządzeniu zostanie ujawniona kolejna wada uniemożliwiająca używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Kupujący ma prawo do wymiany na wolne od wad tylko te arkusze, w których ujawniono wady. Jeżeli arkusz, w którym ujawniono wady, jest elementem nierozłącznej grupy arkuszy, to wymianie podlega tylko ta grupa arkuszy (np. pojedynczy arkusz albo rozdział, które można wyjąć po otwarciu mechanizmu segregatora pierścieniowego).
 9. Wszelkie wadliwe komponenty, podzespoły lub materiały, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Sprzedawcy.
 10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  • okresowych konserwacji i przeglądów Produktów (np. czyszczenie, sprawdzania działania);
  • roszczeń dotyczących jakości mowy wytwarzanej przez urządzenie;
  • roszczeń dotyczących sposobu prezentacji i doboru informacji zakodowanych w urządzeniu lub umieszczonych w segregatorach;
  • naturalnego zużycia elementów Produktów, które mają określoną wytrzymałość elektryczną lub mechaniczną (np. klawiatura, gniazda przyłączeniowe, grafiki i znaki wypukłe umieszczone na arkuszach);
  • uszkodzeń grafik i znaków wypukłych umieszczonych na arkuszach, spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie (np. oderwanie lub zgniecenie fragmentu grafiki lub znaku, itp.).
  • uszkodzeń spowodowanych przez podłączenie do urządzenia nieodpowiednich lub uszkodzonych słuchawek, lub uszkodzonego zewnętrznego wzmacniacza dźwięku;
  • uszkodzeń spowodowanych przez podłączenie do urządzenia zasilania w sposób niezgodny z tym, który przedstawiono w Podręczniku Użytkownika;
  • mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych uszkodzeń spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem działania przez Kupującego, lub eksploatacją Produktów w warunkach środowiskowych innych, niż te, jakie przedstawiono w Podręczniku Użytkownika (np. zbyt mocne uderzanie w klawisze, naprężanie przewodów podłączonych do urządzenia, pozostawienie w urządzeniu uszkodzonej baterii, udary mechaniczne spowodowane przygnieceniem urządzenia lub upadkiem na twardą powierzchnię, obecność przedmiotów obcych we wnętrzu urządzenia, zalanie urządzenia lub arkuszy cieczą, wystawianie urządzenia lub arkuszy na działanie mrozu, gorąca itp.);
  • uszkodzeń powstałych podczas przechowywania i transportowania Produktów w warunkach środowiskowych innych, niż te, jakie przedstawiono w Podręczniku Użytkownika;
  • uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej (np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, spięcie elektryczne itp.);
  • Produktów, jeżeli dokonano w nich napraw, przeróbek lub zmian bez przedstawionej na piśmie zgody Sprzedawcy;
  • Produktów, jeżeli ich cenę obniżono z powodu wystąpienia wady;
  • urządzenia, w którym naruszona jest plomba gwarancyjna;
  • urządzenia, którego Kartę Gwarancyjną lub numer seryjny zmieniono, zamazano lub zatarto.
 11. Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrzone przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący dostarczy łącznie:
  • niniejszą Kartę Gwarancyjną, która ma czytelnie wypełnione pola: „Nazwa Sprzedawcy”, „Produkt Nr”, „Nazwa i numer dowodu zakupu”, „Data sprzedaży” (identyczna z datą w dowodzie zakupu), „Data, pieczęć i podpis Sprzedawcy”, „Nazwa, adres i numer telefonu Kupującego”, „Data wydania Karty Gwarancyjnej” i „Data i czytelny podpis Kupującego”;
  • ważny dowód zakupu Produktów;
  • Produkty, które mają być poddane naprawie;
  • przedstawiony na piśmie opis zgłaszanych wad.
 12. Koszty usunięcia wad nie objętych gwarancją lub koszty przeglądu, który wykazał brak zgłaszanych wad, obciążają Kupującego.
 13. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Produktów do Sprzedawcy.
 14. Adres Sprzedawcy może ulec zmianie. Kupujący zobowiązany jest do odszukania aktualnego adresu Sprzedawcy, np. poprzez wyszukanie w Internecie.
 15. Przed dostarczeniem Produktów zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą w celu poinformowania o terminie dostarczenia przesyłki.
 16. Sprzedawca zaleca Kupującemu korzystanie z oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu urządzenia. W przypadku braku opakowania fabrycznego, urządzenie musi być dostarczone do naprawy przez Kupującego w sposób zapewniający bezpieczny transport. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za właściwe oznaczenie opakowania do celów wysyłki (np. „Ostrożnie kruche” – symbol kieliszka, „Chronić przed wilgocią” – symbol parasola i deszczu).
 17. Arkusze, lub grupy arkuszy, powinny być dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed zgnieceniem, wilgocią i nadmiernym wyginaniem.
 18. Kupujący ponosi koszty zapewnienia bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innego ryzyka związanego z dostarczeniem urządzenia lub arkuszy do Sprzedawcy.
 19. Czas naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. Czas naprawy nie obejmuje czasu transportowania Produktów.
 20. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, lub w razie konieczności importu komponentów zamiennych z zagranicy, czas naprawy ulega przedłużeniu do 28 dni roboczych.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość napraw gwarancyjnych w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych utrudnień spowodowanych działaniem siły wyższej (np. długi czas oczekiwania na komponenty zamienne z zagranicy, strajki, blokady komunikacyjne, niepokoje społeczne, konflikty zbrojne, pożary, powodzie, wyładowania atmosferyczne, awarie sieci elektrycznej itp.).
 22. Czas gwarancji przedłuża się o czas naprawy.
 23. Po zakończeniu usługi gwarancyjnej, Produkty dostarczone zostaną do Kupującego na koszt Sprzedawcy.
 24. Uszkodzenia przesyłek lub braki w przesyłkach dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki.
 25. Niniejsza gwarancja nie zapewnia Kupującemu zachowania przez Sprzedawcę żadnych ustawień urządzenia innych, niż domyślne.
 26. Niniejsza gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem Produktów.
 27. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania przez Kupującego z będących w naprawie Produktów.
 28. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do wysokości równej cenie reklamowanych Produktów.
 29. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 30. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku sprzedaży konsumenckiej Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 141 poz. 1176 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 31. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 32. W razie utraty Karty Gwarancyjnej przez Kupującego, duplikat nie będzie wydany.
Drukuj
725,931 unikalne wizyty